menu

Regulamin obiektów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓR KLUBU SPORTOWEGO „PŁASZOWIANKA” PRZY UL. STRÓŻA RYBNA 19 W KRAKOWIE

1. Obiekt jest własnością Gminy Miejskiej Kraków, oddany w dzierżawę KS „Płaszowianka”. Koszty utrzymania obiektów i opłaty dzierżawy pokrywa KS „Płaszowianka” z własnych środków
2. Wejście na teren obiektów oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje na obiektach oraz budynku Klubu Sportowego „Płaszowianka” przy ulicy Stróża Rybnej 19 w Krakowie.
4. Obiekt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. Od 8.00 do 21.00.
Przebywanie na obiekcie po godzinie 21.00 jest zabronione.
5. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów sportowych zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom przedstawicieli klubu.
6. Z boisk sportowych i torów łuczniczych mogą korzystać osoby indywidualne i grupy zorganizowane za zgodą Zarządu Klubu KS „Płaszowianka”.
7. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania psów.
8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
9. W przypadku organizacji imprez masowych mają zastosowanie ponadto przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
10. Za bezpieczeństwo grup przebywających na obiektach odpowiedzialni są trenerzy i opiekunowie grup zorganizowanych, organizatorzy imprez i rozgrywek.
11. W czasie zajęć sportowych wstęp na boiska, tory łucznicze mają tylko uczestnicy zajęć. .
12. Osoby korzystające z obiektu zobowiązani są do:
o przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych
o utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu
o podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia, pracowników klubu
13. Każdy kto przebywa na boisku powinien się tak zachować, aby nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia innym. Zabrania się wnoszenia i posiadania na boisku:
o napojów alkoholowych oraz ich spożywania,
o broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
o pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
o fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,
o instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,
o kominiarek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji policji i służbom porządkowym
14. Ponadto zakazuje się:
o wchodzenie lub przechodzenia przez ogrodzenie,
o podczas meczy wchodzenie na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów,
o rzucania wszelkimi przedmiotami,
o jazdy na motocyklach, rowerach, rolkach, deskorolkach itp. Poza drogami wewnętrznymi,
o niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
o palenia tytoniu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych
o przeszkadzania w zajęciach sportowych i rekreacyjnych
o zakłócania porządku
o używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, obrażania jakichkolwiek osób,
o rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i kul świecących, sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody prezesa klubu,
o zaśmiecania boiska
o wywieszanie na ogrodzeniach flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych.
o wjazdu i parkowania osób nie uczestniczących w zajęciach sportowych (zakaz nie dotyczy opiekunów zawodników niepełnoletnich)
15. Zabrania się korzystania z obiektów KS „Płaszowianka” przez grupy zorganizowane nie będące członkami Klubu bez uprzedniej zgody Władz Klubu
16. Klub KS „Płaszowianka” zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania zasad wpuszczania osób na teren obiektu.
17. Klub KS „Płaszowianka” nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
18. Za przedmioty wartościowe pozostawione terenie obiektów Klub KS „Płaszowianka” nie odpowiada.
19. Wszystkich użytkowników obiektu zobowiązuje się do zachowania ładu i czystości w obiekcie sportowym i jego bezpośrednim otoczeniu. Po zakończeniu zajęć do użytkowników obiektu należy uporządkowanie sprzętu sportowego.
20. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu przed przystąpieniem do zajęć i po ich zakończeniu, dbać o bezpieczeństwo osób mu podległych przez cały czas pobytu w obiekcie sportowym.
21. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do jego naprawy lub odkupienia. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
22. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu obiektu pod rygorem ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach wykroczeń

Zarząd Klubu Sportowego Płaszowianka
Prezes KS „Płaszowianka”
Zygmunt Włodarczyk

Ostatnia modyfikacja strony: czwartek, 21 września 2017 r.